Rod Antenna AV300 White 3 freqency 406/243/121.5MHz